Digitalizacja dokumentów naukowych - Jezuickie Archiwa

zaktualizowany
2020-04-21

Bezcenną kolekcję Biblioteki stanowią fotokopie i mikrofilmy z dokumentacją archiwalną i biblioteczną dotyczącą dziejów jezuitów w Polsce. Pochodzą one przede wszystkim z Archiwum Rzymskiego Towarzystwa Jezusowego (Archivum Romanum Societatis Iesu - ARSI). W kolekcji tej zabezpieczono również w postaci mikrofilmów niektóre rękopisy z Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr) oraz rękopisy z polskich archiwów i bibliotek niejezuickich. Uzupełnieniem kolekcji są mikrofilmy akt dotyczących jezuitów polskich, a przechowywanych w bibliotekach Austrii, Szwecji i Litwy.

Informacja o zadaniu: Digitalizacja dokumentów naukowych - Jezuickie Archiwa

Wśród zbiorów specjalnych, udostępnianych w Bibliotece Naukowej Księży Jezuitów, znajduje się cenna kolekcja ok. 250 tys. klatek mikrofilmów zawierających materiały archiwalne dotyczące kulturalnych dziejów dawnej Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.). Kolekcja powstała dzięki wyprawom naukowym i kwerendom podejmowanym przez jezuitów w latach 1950-1990, głównie w archiwach zagranicznych, przede wszystkim w Rzymie, Wiedniu, Monachium, Uppsali, Lwowie, Mińsku i Wilnie. Zebrane w ten sposób materiały stanowią cenne źródło do badań m.in. nad staropolskim szkolnictwem stopnia średniego i wyższego w Europie Środkowowschodniej, nad dziejami książki i drukarstwa, a także rolą Kościoła w upowszechnianiu kultury. Podobnym zbiorem nie mogą się poszczycić inne ośrodki naukowe w Europie Środkowowschodniej, stąd też częste odwiedziny w Bibliotece badaczy krajowych i zagranicznych. Wśród zabezpieczonych materiałów znajdują się m.in. katalogi bibliotek z kolegiów w Braniewie, Poznaniu, Rydze i Przemyślu, księgi zwyczajów szkolnych, księgi rachunkowe, korespondencje, informacje o nauczycielach, spisywane historie poszczególnych placówek. Co ważne, część rękopiśmiennej dokumentacji znajdującej się obecnie na mikrofilmach jest jedyną pozostałością po zaginionych lub zniszczonych oryginałach.

Aby umożliwić badaczom łatwiejszy dostęp do kolekcji, a zarazem zabezpieczyć przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, podjęto prace mające na celu przeniesienie materiałów archiwalnych utrwalonych na mikrofilmach na nośniki cyfrowe. W latach 2004-2006 dzięki pozyskanym sponsorom oraz środkom własnym Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego udało się zeskanować blisko jedną trzecią kolekcji - łącznie 75 978 klatek - które zarejestrowano na płytach DVD-ROM w formacie TIFF (w celu stworzenia macierzy archiwalnej) oraz na płytach CD-ROM w formacie PDF, służących do natychmiastowego korzystania ze zdigitalizowanych zbiorów.

Od września 2007 r. prace nad przenoszeniem zawartości kolekcji mikrofilmów na płyty CD-ROM są kontynuowane jako zadanie Digitalizacja dokumentów naukowych - Jezuickie Archiwa, dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego "Dziedzictwo Kulturowe", priorytet 5 "Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego". Zadanie obejmuje również konserwację samych mikrofilmów polegającą na oczyszczeniu i natłuszczeniu odpowiednimi preparatami błony mikrofilmowej. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne, np. przerwania czy naderwania zostaną połączone przy pomocy specjalistycznej transparentnej taśmy klejącej.

Ponadto wyniki prac zostaną opublikowane w formie katalogu dającego zainteresowanym użytkownikom wgląd w pełen zasób zdigitalizowanych archiwaliów dostępnych w Bibliotece Naukowej Księży Jezuitów w Krakowie.

Nasze plany na przyszłość to, obok wyposażenia i otwarcia pracowni badań nad dziejami kultury, uzupełnienie zbioru skanów o cyfrowe fotografie tych oryginalnych dokumentów archiwalnych, przede wszystkim z Archiwum Rzymskiego Towarzystwa Jezusowego, które nie zostały dotąd zmikrofilmowane.