Zbiory podstawowe

fot. Archiwum Biblioteki
zaktualizowany
2019-09-21

Do podstawowych zbiorów Biblioteki należą książki i czasopisma. Księgozbiór Biblioteki obejmuje ponad 400 tys. druków zwartych. W jego skład wchodzą zbiory dawnych bibliotek: Filozoficznej i Pisarzy. Znaczącą część stanowią zbiory z XIX wieku. Jest na bieżąco wzbogacany o nowości. Zbiór czasopism liczy ponad 2 tys. tytułów, z których 300 jest otrzymywana na bieżąco (w prenumeracie, z wymian lub darów). Dużą grupę wśród nich stanowią czasopisma obcojęzyczne.

W zbiorach Biblioteki znajduje się duża kolekcja publikacji filozoficznych, gromadzona już od lat 20. XX wieku i rozwijana dzięki międzynarodowym kontaktom i działalności jezuitów. Szczególne miejsce zajmują w niej obcojęzyczne wydania dzieł filozoficznych. Z racji kościelnego charakteru instytucji oraz prowadzonego apostolstwa znaczący udział w zbiorach Biblioteki ma literatura religijna.

W ostatnich latach zbiory Biblioteki wzbogacają się przede wszystkim o podręczniki i literaturę wymaganą do prowadzonych w AIK kierunków studiów.