Regulaminy

Biblioteka funkcjonuje i świadczy usługi w oparciu o uczelniane akty prawne.

Określenie zasad i warunków korzystania z Biblioteki znajduje się w Regulaminie udostępniania materiałów bibliotecznych oraz Przepisach porządkowych.

Statut Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego określają ramy organizacyjne i zadania Biblioteki.